React Native TIPs

1. TextInput <TextInput style={styles.textfield} maxLength={2} placeholder=”Phone Number” autoCapitalize=”none” // sentences: first letter of each sentence (default). keyboardType = ‘numeric’ // ‘default’ ’email-address’ autoCorrect={false} blurOnSubmit={true} placeholderTextColor={MKColor.Grey} onChangeText={(text) => this.setState({mobile: text})} underlineColorAndroid=”rgba(0,0,0,0)” editable={false} selectTextOnFocus={false} onFocus={() => console.log(“focus received”)} onBlur={() => console.log(“focus lost”)} value={this.state.mobile} /> 2. Disable TextInput <TextInput editable={false} selectTextOnFocus={false} /> 3. Read more…

Bài 1: Tạo ứng dụng react native đầu tiên và cho chạy trên thiết bị iOS và Android

Chào các bạn, đây là bài đầu tiên trong loạt bài về react native Ờ biết rồi vô cứ việc làm theo từng bước là auto được Bước 0: Cài mấy thứ linh tinh như: Homebrew, Node.js, Watchman /usr/bin/ruby -e “$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)” brew install node brew install watchman Nếu chưa Read more…