Flutter cơ bản

 1. Flutter cơ bản – Tạo project đầu tiên
 2. Flutter cơ bản – Khám phá cấu trúc của một project Flutter
 3. Flutter cơ bản – Tìm hiểu file main.dart
 4. Flutter cơ bản – Widget và cách tạo 1 widget
 5. Flutter cơ bản – Hiểu về class và khởi tạo class
 6. Flutter cơ bản – Thêm method “Build”
 7. Flutter cơ bản – Đào sâu 1 chút về Syntax
 8. Flutter cơ bản – Thêm Card và Image
 9. Flutter cơ bản – Thêm Button
 10. Flutter cơ bản – Tạo 1 Stateful Widget
 11. Flutter cơ bản – Quản lý dữ liệu bên trong 1 Stateful Widget
 12. Flutter cơ bản – Stateful Widget và List