Nếu bạn chọn Flutter để viết dụng thì trước tiên bạn phải có kiến thức về một ngôn ngữ lập trình Dart. Sau đây là hướng dẫn đầy đủ cáo bạn:

Dart – Phần cơ bản

 1. Dart – Giới thiệu
 2. Dart – Phong cách đặt tên (Naming Convention)
 3. Dart – Cách khai báo biến kiểu String
 4. Dart – Kiểu dữ liệu và gắn kiểu dự liệu vào biến
 5. Dart – Kiểu số – Integer và Double
 6. Dart – Kiểu Booleans
 7. Dart – Từ khóa Const và Final
 8. Dart – Dart Concatenation
 9. Dart – Toán tử và Phép tính
 10. Dart – So sánh bằng và cáo toán tử quan hệ

Dart – Cấu trúc rẽ nhánh, lặp…

 1. Dart – Lệnh If
 2. Dart – Vòng lặp For
 3. Dart – White, Do-White và Break
 4. Dart – Switch Cases
 5. Dart – Hàm trong Dart
 6. Dart – Hàm trả về giá trị String – Int – Boolean
 7. Dart – Toán tử => trong việc trả về Expression
 8. Dart – Đối số và Hàm trong Dart
 9. Dart – Phạm vi Lexical trong Dart

Dart – Hướng đối tượng basic

 1. Dart – Giới thiệu class và đối tượng
 2. Dart – Giới thiệu cách tạo class và thuộc tính
 3. Dart – Thêm hàm vào Class
 4. Dart – Hàm khởi tạo
 5. Dart – Setter và Getter

Dart – Hướng đối tượng intermediate

 1. Dart – Giới thiệu kế thừa trong Dart
 2. Dart – Tạo class và cây kế thừa
 3. Dart – Override hàm
 4. Dart – Class kế thừa và khởi tạo
 5. Dart – Hàm toString()

Dart – Hướng đối tượng advanced

 1. Dart – Giới thiệu Abstract và Interface
 2. Dart – Tạo abstract class và Interface

Dart – Cấu trúc dữ liệu và Danh sách (Data Structures and Collections)

 1. Giới thiệu Collections
 2. Tạo List và duyệt qua các phần tử của List
 3. Tạo List với kiểu dữ liệu là object
 4. Giới thiệu Maps