Kinh nghiệm xương máu là làm việc với react native phải chuẩn bị tâm lý phọt lỗi mọi lúc mọi nơi. Chỉ khi release thật, chạy thật rồi mới yên tâm được, đừng để mọi thứ đến gần deadline rồi mới xử lý.

Đây là một trong những lỗi khó chịu đó. Tự nhiên chạy debug mode ngon ơ, tới hồi release ra chạy thiệt thì có lỗi là cớ làm sao.

 1. Đầu tiên mình cần tìm cách xem log lỗi cái đã, coi nó báo cái giề. chạy lệnh adb logcat để xem lỗi (đương nhiên điện thoại đã được kết nối) hoặc
  adb logcat *:E

  Xem nó có báo lỗi này ko Unable to load script from assets ‘index.android.bundle’

 2.  Chạy 2 lệnh sau
  rm android/app/src/main/assets/index.android.bundle
  react-native bundle --platform android --dev false --entry-file index.js --bundle-output android/app/src/main/assets/index.android.bundle --assets-dest android/app/src/main/res
 3. Rồi, giờ release được rồi
  cd android

  Generate ra release APK.

  ./gradlew clean && ./gradlew assembleRelease

  Chạy release mode

  react-native run-android --variant=release
Categories: React Native

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *